Wijziging regeling zorgverzekering: zorgzwaarte op factuur in GGZ

Vanaf nu kan de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) verplichten dat bij GGZ-hulp op de factuur de zorgzwaarte wordt vermeld. Hierbij geldt een uitzondering voor persoonlijkheidsstoornissen, voor ‘zelfbetalers’ en voor patiënten die hiertegen uit privacy-overwegingen bezwaar hebben. Dit is een gevolg van de wijziging van de Regeling Zorgverzekering door de Minister, die op 1 november van kracht is geworden.
Het plan om de zorgzwaarte te vermelden op de factuur maakte onderdeel uit van het bestuurlijk akkoord GGZ. Dit is een akkoord dat de Minister gesloten heeft met verzekeraars, brancheorganisaties en een aantal beroepsverenigingen, waaronder het NIP, de LVE en de NVVP. Doel is om betere controle op GGZ-declaraties mogelijk te maken.
Een eerder voorstel van de Minister stuitte op grote bezwaren van het College Bescherming Persoonsgegevens. De Minister stelt in haar toelichting dat zij met de huidige regeling tegemoet is gekomen aan deze bezwaren.
Onbekend is nog of de NZa de Minister zal volgen, en de zorgzwaarte op zal nemen bij de factuurvereisten zoals deze zijn vastgelegd in de NZA Regelingen voor de Generalistische Basis GGZ en de specialistische GGZ.
Vanuit de beroepsgroep bestaat veel verzet tegen opname van de zorgzwaarte op de factuur, omdat de privacy van de patiënt hierbij gevaar loopt.

Kolkrijst 34  033 2587 000 
3828 EJ Hoogland

info@psychologenpraktijkkolkrijst.nl

 Ontwikkeld door BURO210